کارگاه فلسفه برای کودکان (P4C)، پرسشگری و جستجوگری، که خصلت مشترک بین همه کودکان است را در آن‌ها زنده نگه می‌دارد. در این کارگاه، با تشکیل اجتماع پژوهشی، کودکان یاد می‌گیرند استدلال کنند، تشخیص و تمییز دهند، مخالفت و موافقت خود را با دلیل بیان کنند. همچنین شیوه‌های تفکر خلاقانه، نقادانه و مراقبتی را در طی دوره، می‌آموزند.