یکی از راه‌های تغذیه روح و رشد فردی، کتاب خواندن است. در کلاس‌های با هم بخوانیم، با هم یاد بگیریم، بر آن هستیم تا با خواندن گروهی کتاب و گفتگو پیرامون آن، به درکی فراتر از ادراک فردی برسیم. قصد ما صرفا خواندن یک کتاب نیست، بلکه می‌خواهیم آموخته‌های خود را در زندگی شخصی به کار گیریم.